PROCEDURY

Postępowanie z dokumentacją w każdej organizacji, bez względu na to, czy mamy do czynienia z urzędem administracji państwowej, czy też niewielką spółką prawa handlowego, powinno być wewnętrznie ujednolicone i opisane w tzw. procedurach archiwizacji dokumentów. Mówią one o zasadach gromadzenia, opisywania, znakowania oraz wymaganych okresach przechowywania dokumentów.

Bez opracowania jednolitych zasad postępowania z dokumentacją, prędzej czy później zaczną się ujawniać konkretne problemy polegające na niemożności sprawnego dotarcia do potrzebnej informacji, niemożności podejmowania decyzji o bezpiecznym zniszczeniu dokumentów przeterminowanych. Trudne będzie również, egzekwowanie właściwych zachowań, odpowiedzialnych za te procesy pracowników firmy.