PROWADZENIE ARCHIWÓW

Dlaczego?

Oblicz, jak często korzystasz ze starej dokumentacji, odgrzebujesz informacje ukryte w dawno zamkniętych sprawach? Raz w tygodniu, raz w miesiącu, czy może rzadziej? Problem w tym, że nigdy nie wiesz, kiedy będziesz potrzebował starych dokumentów. Czy w tej sytuacji zatrudnianie pracownika do prowadzenia Twojego archiwum to decyzja uzasadniona ekonomicznie? Czy powierzanie prowadzenia archiwum jednemu z pracowników Twojej firmy to rozwiązanie racjonalne?

Z nami możesz mieć Tańsze archiwum i jednocześnie prowadzone w pełni profesjonalnie.

Jak to działa?

Przed podpisaniem umowy musimy dokładnie poznać Twoje potrzeby. W tym celu odbędziemy spotkanie w Twojej siedzibie, w trakcie którego zbierzemy informacje służące nam do zoptymalizowania oferty. Ustalimy terminy, w których archiwum będzie czynne i sprecyzujemy zakres prac do wykonania. Pamiętaj, że po za stałymi godzinami pracy Twojego archiwum, możesz w każdej chwili nas wezwać.
Przyjedziemy w ciągu maksymalnie dwóch godzin.

W ramach usługi zajmiemy się przede wszystkim:

 • przejmowaniem dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych
 • zabezpieczaniem przejętej dokumentacji oraz prowadzeniem jej ewidencji w systemie informatycznym
 • udostępnianiem dokumentacji osobom upoważnionym
 • inicjowaniem brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • utrzymywaniem stałej współpracy z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego postępowania z dokumentacją

W jednostkach wytwarzających materiały archiwalne (kat. A), zobowiązanych do prowadzenia tzw. archiwum zakładowego, w ramach usługi realizowane są wszystkie zadania wynikające z „Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego”. Wykonywanie czynności objętych zakresem funkcjonowania archiwum zakładowego, odbywa się z respektowaniem zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst. jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 673) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1375).

Ile to kosztuje?

Pakiet podstawowy:

 • od 600,00 zł miesięcznie – stały koszt ryczałtowy
  (koszt obejmuje uruchomienie archiwum 1 raz w tygodniu w uzgodnionym czasie 3 godzin.
 • 40,00 zł jednorazowo – z tytułu każdorazowego dodatkowego uruchomienia archiwum w tzw. formule wywołania (do 3 godzin od powiadomienia). Koszt wywołania obejmuje pracę archiwisty w ilości do 1 godziny liczonej od uruchomienia Państwa Archiwum.
  Następne godziny rozliczane są wg stawki 20,00 zł/godzinę.

 

Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT.

Rozliczenia będą dokonywane na podstawie miesięcznego rejestru pracy archiwum uzgodnionego i zatwierdzonego przez Strony umowy.